Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Jidelní lístek - Školní jídelna

Vážení rodiče,

Vaše dítě se může stravovat ve školní jídelně. Cena oběda pro dítě je zvýhodněná a je pouze hodnotou potravin (žádné režie ani mzdové náklady).Děti jsou rozděleny do třech kategorií podle věku, kterého dosáhnou ve školním roce(tj. do 31. 8.) a ceny obědů pro jednotlivé kategorie jsou k dnešnímu dni tyto:

7-10 let 20 Kč, 11-14 let 23 Kč, nad 15 let 29 Kč.

Systém evidence placení, objednávání a vydávání obědů je na naší škole řízen počítačem. Placení obědů probíhá bezhotovostně, převodem na účet školy, který je 35-1848898369/0800, konstantní symbol 308, variabilní symbol není povinný, datum platby 20. v měsíci (z vašeho účtu), doporučená měsíční částka je 440 Kč, 490 a 640 Kč (podle věkové kategorie dítěte). Stálý příkaz zadejte na dobu neurčitou, na měsíc srpen až květen (vynechejte červen a červenec). Dvakrát ročně, po účetní uzávěrce, vám budou automaticky na účet vráceny přeplatky za neprojedené obědy. Každé stravující se dítě vlastní čip, kterým si může vybrat ze dvou obědů (případně si může oběd odhlásit) a kterým se prokáže při odběru oběda. Objednávkový terminál nabízí vždy 2 týdny:" tento" a "příští". Objednávky na následující den jsou uzavřeny ve 12.00. Poslední den v měsíci jsou všem dětem, které mají zaplacené obědy, automaticky přihlášeny obědy na celý následující měsíc ( bez prázdnin), čímž je zaručeno, že i dítě, které s čipem nepracuje, má každý den oběd (č.1). Jídelníčky jsou přístupné i na internetu na stránkách školy(www.skolazh.cz).

Pokud máte o tuto službu zájem, přijďte dítěti zakoupit čip(100,- záloha, kterou při eventuálním vrácení čipu obdržíte zpět) do kanceláře školní jídelny, která je otevřena od 11.00 do 12.00. pokud byste měli speciální požadavek (např. nevrácení přeplatků při jednorázových platbách na rok, dále skutečnost, že se název účtu neshoduje se jménem dítěte, změnu účtu během docházky dítěte do naší školy apod.), projednejte tyto výjimky při koupi čipu nebo telefonicky. Máte-li u nás více dětí, posílejte součet částek.

Poznámka: Pokud dítě nedochází do školy, nemá nárok na zvýhodněnou cenu oběda (pouze první den nemoci, kdy nemohl být oběd odhlášen).Každý další oběd (i nevyzvednutý) po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole je již za plnou cenu, tj. k dnešnímu dni 60 Kč. Odhlášky obědů nemocného dítěte se provádějí čipem, případně telefonicky na čísle 584 425 339, eventuálně mailem na adresu jidelna@skolazh.cz, a to nejpozději do 12.00 na následující den.

Zlaté Hory dne 1.1.2018 VŠJ Janíčková Marie

 

Vážení strávníci ,od 1.1.2018 se zvýši stravné pro:

 

1. kateg. 7-10 let oběd 20 Kč,měsíční platba 440 Kč beze změny

2. kateg.11-14 let oběd 23 Kč,měsíční platba 490 Kč beze změny

3. kateg. 15 a více let oběd 29 Kč,měsíční platba 620 Kč beze změny

 

cizí strávníci oběd 60 Kč,měsíční platba 1320 Kč

 

 

 

 

Vážení rodiče,

Děti, stravující se ve školní jídelně, platí podle vyhlášky 107/2005 o školním stravování pouze hodnotu potravin. To znamená, že neplatí ani mzdové, ani režijní náklady spojené s uvařením oběda. Na toto zvýhodněné stravné má dítě nárok pouze v případě, že je přítomno ve škole. Po dobu nepřítomnosti je dítě postaveno na rovno s cizím strávníkem, to znamená, že platí veškeré náklady - v našem případě 60,-Kč. Pokud dítě náhle onemocní, uvedená vyhláška připouští, že první den nemoci je možno neodhlášený oběd odnést v jídlonosiči za zvýhodněnou cenu. Každý další den nepřítomnosti je ale stravné započítáváno v plné ceně, a to i v případě, že oběd nebyl odebrán (ale byl uvařen, protože nebyl odhlášen). Upozorňujeme tedy, abyste důsledně odhlašovali své děti v případě jejich nepřítomnosti ve škole, protože dodržování vyhlášky bude kontrolováno kontrolními orgány krajského úřadu.

 

 


 

Vážení rodiče a strávníci,

 

od 1.9.2014 dochází ke změnám ve skladbě pokrmů v jídelním lístku(např. postupné vyřazení uzenin, zařazavání obilovin jáhly, vločky, krupky, pohanka, kuskus apod.). Zaměstnanci školního stravování jsou proškoleni v hygienických zásadách upravujících činnost stravovacího zařízení, ale i v zásadách aplikace výživových norem pro školní stravování, a to jednak legislativou rezortní ( vyhláška o školním stravování), ale i legislativou Ministerstva zdravotnictví, a to zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve kterém je provozovateli stravovacích služeb uložena v § 24 odst. 1 písm. c) povinnost zajistit, aby podávané pokrmy splňovaly výživové požadavky podle skupin spotřebitelů, pro které jsou určeny.

 

Od 13.12.2014 podle nařízení EU směrnice 1169/2011 budou vybrané alergeny vypsané v jídelním lístku pod daným číslem.

 

 

 

 



 

Vážení rodiče a strávníci,

 

od 16. 2. 2015 budete mít možnost odhlásit a přeobjednat obědy ve školní jídelně přes internet na adrese http://strav.nasejidelna.cz/0161 pomocí přihlašovacích údajů, které jste obdrželi od vedoucí školní jídelny. Pokud byste zapomněli heslo, vedoucí školní jídelny Vám jej znovu přidělí. Podrobnosti o fungování objednávkového systému najdete po přihlášení v záložce „Nápověda“. 
Strávníci, kteří platí stravné bezhotovostně na účet, budou mít i nadále automaticky přihlášeny obědy na celý měsíc. U hotovostních plateb půjde obědy přihlásit v případě dostatečného finančního kreditu na kartě strávníka.Pokud dítě náhle onemocní, je možno si první den nemoci odnést neodhlášený oběd v jídlonosiči za zvýhodněnou cenu. Každý další den nepřítomnosti je stravné započítáváno v plné ceně, a to i v případě, že oběd nebyl odebrán (ale byl uvařen, protože nebyl odhlášen). Dbejte proto, prosím, na důsledné odhlašování dětí z obědů v době jejich nepřítomnosti.


 

 

 

 

 

                                                                                                 


 

 

 

 

 

 

 


Jídelní lístek ke stažení