Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

,,Volba povolání" - 9. roč. - termíny, akce

Vážení rodiče!

Následující text obsahuje přehled aktivit pro žáky 9.tříd spolu s termíny, které jsou platné pro školní rok 2013/2014. Informace budou průběžně aktualizovány, pokud nastanou nějaké změny.


Základní informace k volbě střední školy pro žáky 9.roč.a jejich rodiče

 

1.       - volitelný předmět Volba povolání

2.       - návštěva Úřadu práce v Jeseníku  - beseda s pracovnicí IPS pro volbu povolání (Ing. et Bc.N.Kočí, Ing.J.Macková) -  (inf. o G, SOŠ, SOU; videokazety s ukázkami profesí; tištěné listy s popisy jednotlivých profesí; speciální program na PC pro samoobslužné testování schopností, vloh, zájmů; možnost zkopírování materiálů; fungování Úřadu práce; aj.)

Telefon: + 420 950 121 319, + 420 950 121 330

Termíny:           3.10.2013 a 10.10.2013

Pozor! IPS mohou navštívit v době úředních hodin děti s rodiči, nejlépe po předchozí  telefon.domluvě.

 

3.         Schůzka rodičů s vých. poradkyní: 26.11.2013 - konzultační den, v 18h, školní jídelna (je to v den tříd.schůzek; na tuto akci  přijíždějí zástupci pozvaných středních škol a podávají informace ke svým oborům);

konzult.hodiny vých.poradce: pondělí 13.30 - 15h, pátek 8 - 8.45h,  odpoledne – po předchozí telefonické domluvě

 

4.         SCHOLARIS - 5. přehlídka středních škol – Jeseník, termín:11.11.2013, ZŠ Zl.Hory – na 13,15h;

Žáci v tento den končí po 4.vyuč.hodině a mohou se, nejlépe spolu s rodiči, dostavit na tuto akci. Jednotlivé školy (nejen z Jeseníku) zde budou mít svá stanoviště a budou poskytovat informace o svých oborech. Pozn.: Tato akce proběhne v areálu Střední odborné školy gastronomie a potravinářství, U Jatek 8, Jeseník.

 

5.         Termín přij.řízení ve škol.roce 2013/2014: od 22.4. do 30.4.2013 pro všechny formy vzdělávání.

Upozorňujeme, že od 1. ledna 2012 platí novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.), která přináší změny v oblasti přijímacího řízení na střední školy.


 

6.         Pozor!!! Součástí přij.řízení na některých školách je talentová zkouška. Proto se včas s dětmi raďte o výběru školy, abyste nezmeškali odevzdání přihlášky! Uchazeč musí podat přihlášku, v případě oboru vzdělávání s talentovou zkouškou, do 30. listopadu 2013. Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány v pracovních dnech od 2.1. do 15.1.2014, na konzervatoři od 15. do 31.1.2014 – dny konání stanoví ředitel školy. Uchazeč, který nebude přijat do oboru vzdělání s talent.zkouškou, má i nadále možnost podat do 15.března 2014 přihlášky do jiných oborů. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách.

(obory – např.konzervatoř, propag.výtvarnictví a propag.grafika, tvarování prům.výrobků- průmysl.design, návrhářství oděvů, restaurátorství, zubní technik, zlatník a klenotník, užitá malba, tvorba a vzorování bižuterie, výtv.zprac.skla, kosmetička-stud.obor, sklář, maskér, konstrukce a tvorba nábytku, aj.!)

 

7.         Kolik přihlášek může uchazeč podat do 1. kola přijímacího řízení?

Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení 2 přihlášky.

8.         Jak se v letošním roce podávají přihlášky k přijímacímu řízení?

V letošním roce je stanoven tento způsob podávání přihlášek do 1. kolo přijímacího řízení: uchazeči (jejich zákonní zástupci) podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají je tedy prostřednictvím základní školy. (Posílá se doporučeně, aby byl doklad o odeslání!)

9.         Do kdy se musí přihlášky podat?

Uchazeč musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 15. března, v případě oboru vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách.

Naše ZŠ vytiskne žákům vyplněné přihlášky včetně prospěchu- žák dodá platné údaje a vybere si SŠ! 

10.       Jak se uchazeč dozví, zda škola v rámci přijímacího řízení pořádá přijímací zkoušky a případně jejich termín?

Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy. Jejich počet není omezen. Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení odesílá ředitel školy 14 dní před termínem zkoušky.

11.       Je možné, že se budou termíny přijímacích zkoušek na některých školách krýt?

Školský zákon ukládá školám vyhlásit pro přijímací zkoušky minimálně 2 termíny jejich konání. Uchazeč tedy využije ten termín, který mu bude více vyhovovat. Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na některé školy překrývat, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví. Zde si bude muset zvolit, které škole dává přednost. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, musí na každou z nich napsat, v jakém termínu se účastní přijímacího řízení.

  

12.       Výsledky přij.řízení:

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.  Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek od uchazeče neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to hned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat na září.

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.

Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

 

13.       Od koho uchazeč obdrží zápisový lístek?

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

  

14.       Sborníky, které se týkají středních škol v okresu Jeseník, NEBUDOU LETOS VYTIŠTĚNY. K dispozici budou tzv. ATLASY ŠKOLSTVÍ a webové stránky www.atlasskolstvi.cz. Informace o školách z jiného regionu lze vyhledat i v brožurách u vých.poradkyně.

 

15.       Pedagogicko-psychologická poradna v Jeseníku:  zájemci si mohou nechat provést test profesní orientace. Zájemci se mohou přihlásit u vých.poradkyně (instrukce dostanou v předmětu Volba povolání); k testu je třeba písemný souhlas rodičů. Test je určen žákům, kteří váhají mezi studijním a učebním oborem, např. z důvodu prospěchu aj. Poradnu lze také požádat o vydání potvrzení o poruše učení (dyslexie,dysgrafie,dyskalkulie, dysortografie) a toto potvrzení lze přiložit k přihlášce na SŠ – je zde možné zohlednění žáka při přijímacím řízení a pak i při studiu na SŠ.

            Telefon: 584 411 829

 

16.       Aktuální nabídka stř.škol – letáčky – vyvěšeno na nástěnce u pavilonu 9.třídy.

 

17.       V průběhu škol.roku budou probíhat návštěvy ze SŠ za účelem náboru budoucích žáků.

 

18.       Hlídejte si termíny dnů otevřených dveří na SŠ, je možné dítě omluvit z výuky a SŠ navštívit.

 

19.       V průběhu školního roku budou žákům nabídnuty exkurze na SŠ – dle aktuální nabídky škol.

 

20.        Jednotná kritéria přij.řízení, stanovená ředitelem školy, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (např.vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách) nejpozději do 30.10.2013 pro obory vzdělání s talent.zkouškou, pro ostatní obory vzdělání do 31.1.2014. Vyhlášením se kritéria stávají závaznými pro příslušné kolo přij.řízení.

                                                                 Mgr.Danuše Kubová


Mgr.Danuše Kubová