Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení rodiče! Následující text obsahuje přehled aktivit pro žáky 9.tříd spolu s novinkami a termíny, které jsou platné pro školní rok 2015/2016. Informace budou průběžně aktualizovány, pokud nastanou nějaké změny. Žáci obou devátých tříd obdrželi tyto informace v tištěné podobě. 

 

Základní informace k volbě střední školy pro žáky 9.roč. a jejich rodiče

1.       - volitelný předmět Volba povolání – program dle ŠVP ZŠ

2.       - návštěva Úřadu práce v Jeseníku  - beseda s pracovnicí IPS pro volbu povolání (Mgr.Mia Suchá) -  (inf. o G, SOŠ, SOU; CD s ukázkami profesí; tištěné listy s popisy jednotlivých profesí; speciální program na PC pro samoobslužné testování schopností, vloh, zájmů; možnost zkopírování materiálů; fungování Úřadu práce; aj.)

Telefon: + 420 950 121 319, + 420 950 121 330    Termíny:   21.10. a 26.10.2015

Pozor! IPS mohou navštívit v době úředních hodin žáci s rodiči, nejlépe po předchozí  telefon.domluvě.

3.         Schůzka rodičů s vých. poradkyní: 24.11.2015 - konzultační den, v 18h, školní jídelna (je to v den tříd.schůzek; na tuto akci  přijíždějí zástupci pozvaných středních škol a podávají informace ke svým oborům);

konzult.hodiny vých.poradkyně: středa: 13.30 – 14.30h , pátek: 10 – 10.45h,  jindy  – po předchozí telefonické domluvě

4.         SCHOLARIS - 7. přehlídka středních škol – Jeseník, termín: 9.11.2015, ZŠ Zl.Hory – na 13 h;

Žáci v tento den končí po 4.vyuč.hodině a mohou se, nejlépe spolu s rodiči, dostavit na tuto akci. Jednotlivé školy (nejen z Jeseníku) zde budou mít svá stanoviště a budou poskytovat informace o svých oborech. Pozn.: Tato akce proběhne v areálu Střední odborné školy gastronomie a farmářství, U Jatek 8, Jeseník.

5.       Dne 10. září 2015 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeno „Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016“. Tento projekt navazuje na úspěšné pokusné ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které proběhlo na jaře 2015.

 

Účelem ověřování je prověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů jako součásti přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. V ověřování bude využito testů z předmětů Matematika a její aplikace  a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ke zjištění relevantních dovedností a vědomostí uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

 

Ověřovány jsou testové úlohy jak uzavřené (úlohy s nabídkou řešení), tak otevřené (úlohy bez nabídky odpovědi), případně otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení (široce otevřené úlohy). Dosaž. bodové hodnocení za otevřené úlohy musí být v testu z českého jazyka minimálně 15 %, v testu z matematiky minimálně 50 % dosažitelného bodového hodnocení za celý test.

Ověřování se koná ve středních školách, které se prostřednictvím krajského úřadu přihlásí do 15. října 2015.

 

6.         Pozor!!! Součástí přij.řízení na některých školách je talentová zkouška. Proto se včas s dětmi raďte o výběru školy, abyste nezmeškali odevzdání přihlášky! Uchazeč musí podat přihlášku, v případě oboru vzdělávání s talentovou zkouškou, do 30. listopadu 2015. Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány v pracovních dnech od 2.1. do 15.1.2016, na konzervatoři od 15. do 31.1.2016 – dny konání stanoví ředitel školy. Uchazeč, který nebude přijat do oboru vzdělání s talent.zkouškou, má i nadále možnost podat do 15.března 2016 přihlášky do jiných oborů. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách. (obory – např.konzervatoř, propag.výtvarnictví a propag.grafika, tvarování prům.výrobků- průmysl.design, návrhářství oděvů, restaurátorství, zubní technik, zlatník a klenotník, užitá malba, tvorba a vzorování bižuterie, výtv.zprac.skla, kosmetička-stud.obor, sklář, maskér, konstrukce a tvorba nábytku, gymn.se sportovní přípravou aj.!)

7.         Kolik přihlášek může uchazeč podat do 1. kola přijímacího řízení? Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení 2 přihlášky.

8.         Jak se v letošním roce podávají přihlášky k přijímacímu řízení? V letošním roce je stanoven tento způsob podávání přihlášek do 1. kolo přijímacího řízení: uchazeči (jejich zákonní zástupci) podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají je tedy prostřednictvím základní školy. (Posílá se doporučeně, aby byl doklad o odeslání!)

9.         Do kdy se musí přihlášky podat? Uchazeč musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 15. března, v případě oboru vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Zákl. škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách. Naše ZŠ vytiskne žákům vyplněné přihlášky včetně prospěchu - žák dodá platné osobní údaje a vybere si SŠ!

10.       Výsledky přij.řízení: Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.  Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek od uchazeče neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to hned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat na září.

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.

Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou jsou 2 případy: a)  žák jej bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné; b) žák, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky  - podle novely školského zákona.

11.       Od koho uchazeč obdrží zápisový lístek?

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

12.       Žáci a jejich zákonní zástupci budou mít k dispozici tzv. ATLASY ŠKOLSTVÍ a webové stránky www.atlasskolstvi.cz, informace o školách z jiného regionu lze vyhledat i v brožurách u vých.poradkyně, na webových stránkách středních škol.

13.       Pedagogicko-psychologická poradna v Jeseníku:  zájemci si mohou nechat provést test profesní orientace. K testu je třeba písemný souhlas rodičů. Test je určen žákům, kteří váhají mezi studijním a učebním oborem, např. z důvodu prospěchu aj. Poradnu lze také požádat o vydání potvrzení o poruše učení (dyslexie,dysgrafie,dyskalkulie, dysortografie) a toto potvrzení lze přiložit k přihlášce na SŠ – je zde možné zohlednění žáka při přijímacím řízení a pak i při studiu na SŠ.                 Telefon: 584 411 829

14.       Aktuální nabídka stř.škol – letáčky – vyvěšeno na nástěnce u pavilonu 9.A a 9.B

15.       V průběhu škol.roku budou probíhat návštěvy zástupců ze SŠ za účelem propagace a náboru budoucích žáků.

16.       Hlídejte si termíny dnů otevřených dveří na SŠ, je možné dítě omluvit z výuky a SŠ navštívit.

17.       V průběhu školního roku mohou být žákům nabídnuty exkurze na SŠ – dle aktuální nabídky škol.

18.          Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem střední školy, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (např. vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách) nejpozději do 31.10.2015 pro obory vzdělání s talent.zkouškou, pro ostatní obory vzdělání do 31.1.2016. Vyhlášením se kritéria stávají závaznými pro příslušné kolo přij.řízení.

19.          Gymnázium Jeseník opět otvírá (druhým rokem) ,,nový“ studijní obor, a to Gymnázium se sportovní přípravou. Kmenovými sporty jsou sjezdové a běžecké lyžování a cyklistika, obor je přístupný i pro uchazeče provozující jiná sportovní odvětví. Žáci budou ke studiu přijímáni na základě talentové zkoušky (konané vždy v lednovém termínu) a výsledků následných běžných přijímacích zkoušek. Přihlášky ke studiu oboru Gymnázium se sportovní přípravou ve školním roce 2016/2017 je nutno podat již do konce listopadu 2015. Více informací najdete na www.gymjes.cz

 

20.          Od 1.9. 2014 došlo v rámci racionalizace k  plánovanému sloučení SOŠ gastronomie a potravinářství v Jeseníku a SOŠ a SOU zemědělského v Horních Heřmanicích – nový název školy je Střední škola gastronomie a farmářství, U Jatek 8, Jeseník. Struktura oborů: maturitní:  Gastronomie, Mechanizace a služby (Opravárenství-servisní technik a Technik pro recyklaci); učební:  Pekař; Cukrář; Řezník – uzenář; Výrobce kožedělného zboží; Zemědělec – farmář; Podkovář  a zemědělský kovář; Opravář zemědělských strojů; Kuchař – číšník; Umělecký kovář a zámečník, pasíř; Včelař; Zahradník; Jezdec a chovatel koní ; nástavba  pro  všechny učňovské obory: Podnikání 

                                                                                                                                                           Mgr. Danuše Kubová, vých.por.


Mgr. Danuše Kubová