Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Volby do školské rady na období 2018 - 2020

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY na období let 2018 – 2020


Vážení rodiče.

 

Rada města Zlatých Hor ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., zřídila svým usnesením ke dni 1.1.2006 školskou radu Základní školy Zlaté Hory. Počet členů školské rady stanovila na šest.

Podle uvedeného zákona třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci školy.

Volební období školské rady činí 3 roky. Současné volební období školské rady končí 31.12.2017. Pro následující  období v letech 2018 – 2020 se uskuteční nové volby.

V souladu se schváleným Volebním řádem pro volbu členů školské rady Vás žádáme, abyste se  voleb zúčastnili. Současně Vás žádáme, abyste navrhli 2 kandidáty z řad rodičů na členství ve školské radě a zároveň zvážili možnost vlastní kandidatury. Své návrhy napište na přiložený formulář a pošlete jej do školy prostřednictvím svého dítěte v termínu do 16.11.2017.

K později zaslaným návrhům nebude přihlíženo.

Volební řád, harmonogram voleb a další zprávy volební komise budou průběžně zveřejňovány na nástěnce před základní školou a na webových stránkách školy (www.skolazh.cz).

 

S poděkováním za spolupráci a s pozdravem

 

Mgr. František Vrána – ředitel školy

 

Harmonogram voleb členů školské rady Základní školy ve Zlatých Horách

 

pondělí 13.11.2017                zahájení 1. kola voleb

čtvrtek 16.11.2017 14:00      ukončení 1. kola voleb, tj. ukončení podávání návrhů na členy školské rady

pátek 24.11.2017                  zveřejnění kandidátů na členství ve školské radě

pondělí 4.12.2017                  zahájení 2. kola voleb

čtvrtek 7.12.2017 14:00        ukončení 2. kola voleb

středa 13.12.2017                 zveřejnění výsledků voleb

 

 

 

Město Zlaté Hory, náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory, IČ 00296481

(dále jen zřizovatel)

 

vydalo

 

VOLEBNÍ  ŘÁD  ŠKOLSKÉ  RADY

ZÁKLADNÍ  ŠKOLY  VE  ZLATÝCH  HORÁCH

 

Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento volební řád vydal zřizovatel usnesením Rady města Zlatých Hor (dále jen zřizovatel) č. 159/3/47 na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a upravuje postup při volbě členů do školské rady.

 

Článek II.
ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

1.

Počet členů školské rady  je šest a jsou složeni z následujících zástupců: třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

2.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

3.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

4.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

5.

Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.

6.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 

Článek III.
VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

1.

Při volbě členů školské rady se dodržuje poměr stanovený v čl. II. odst. 1 tohoto volebního řádu.

2.

Volby do školské rady zajišťuje v souladu s volebním řádem ředitel školy prostřednictvím volební komise. Členy volební komise jmenuje ředitel školy.

3.

Volební komise:

• zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady
• eviduje formou zápisu všechny osoby oprávněné volit členy školské rady
• eviduje návrhy na kandidáty
• zaznamenává výsledky hlasování
• vyhlašuje výsledky voleb do školské rady

4.

Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za pedagogické pracovníky školy probíhá dvoukolově, a to za každou skupinu zvlášť.

5.

V prvním kole navrhují zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci (dále jen oprávnění voliči) kandidáty na členství ve školské radě. Druhé kolo určí pořadí kandidátů, probíhá tajnou volbou. S účastí v druhém kole musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas.

6.

Ředitel školy určí způsob a lhůtu pro podávání návrhů kandidátů na člena školské rady. Ředitel školy současně určí datum konání druhého kola voleb.

7.

Informace uvedené v bodě 6 zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tyto informace musí být zveřejněny nejméně 7 dní před konáním prvního kola voleb.

8.

Z navržených kandidátů sestaví volební komise volební listinu kandidátů pro volbu za zákonné zástupce nezletilých žáků a volební listinu kandidátů pro volbu za pedagogické pracovníky školy. Tyto volební listiny vyvěsí ředitel školy nejméně 7 dní před konáním druhého kola voleb na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

9.

Oprávněný volič volí vybrané kandidáty způsobem zakroužkování pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Platný hlas je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na volebním lístku odpovídá maximálnímu počtu 2 zástupců z celkového počtu  členů školské rady.

10.

Volební komise zpracuje výsledky druhého kola hlasování a určí pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu získaných hlasů. Kandidáti s největším počtem obdržených hlasů se stávají členy školské rady. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Kandidáti s nižším počtem obdržených hlasů se považují za náhradníky pro případ ukončení členství ve školské radě dle čl. V. odst. 2 tohoto volebního řádu.

11.

Výsledky voleb ředitel školy neprodleně zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

12.

O průběhu volby školské rady se vyhotovuje písemný protokol, který obsahuje: přehled kandidátů, datum konání voleb (1. kolo, 2. kolo), celkový počet oprávněných voličů, celkový počet zúčastněných voličů a výsledkovou listinu z druhého kola voleb (pořadí umístění kandidátů, včetně počtu získaných hlasů). Výsledky voleb se vyhotovují samostatně za zákonné zástupce nezletilých žáků a samostatně za pedagogické pracovníky školy. Protokol stvrzují všichni členové volební komise svým podpisem.

13.

K protokolu o průběhu volby se připojí seznam členů volební komise a seznam zvolených členů školské rady.

14.

Originál protokolu o průběhu volby členů školské rady předává přípravný výbor zřizovateli, kopii protokolu včetně příloh zůstává škole a je uložen v ředitelně školy.

15.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Opakovanou výzvu vyhlásí ředitel školy ve lhůtě do 7 dnů po konání druhého kola voleb.

 

Článek IV.
VOLBA PŘEDSEDY ŠKOLSKÉ RADY

1.

Školská rada na svém prvním zasedání zvolí ze svého středu předsedu školské rady. Ke zvolení předsedy je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.

 

Článek V.
ZMĚNY VE SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

1.

Změny ve složení zvolené školské rady jsou možné za předpokladu dodržení poměrného zastoupení členů.

2.

Členství ve školské radě končí

  • uplynutím funkčního období
  • odstoupením člena školské rady
  • úmrtím člena školské rady
  • přeměnou nebo zánikem organizace
  • odvoláním (odvolat může shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob)
  • odsouzením člena pro úmyslný trestný čin
  • v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy
  • v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy.

3.

Na uvolněné místo ve školské radě nastupuje příslušný náhradník podle pořadí stanoveného druhým kolem voleb (viz čl. III., odst. 10). V případech, kdy není k dispozici žádný náhradník, postupuje ředitel školy podle článku III. tohoto volebního řádu.

 

Článek VI.
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1.

Tento volební řád se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Dva výtisky obdrží škola a dva výtisky zřizovatel.

2.

Volby členů do školské rady a jmenování členů za zřizovatele musí proběhnout v posledním roce funkčního období členů školské rady nejpozději 30 dní před skončením mandátu člena školské rady.

Tento volební řád nabývá účinnosti dne 1. 11. 2005                             

Ve Zlatých Horách dne 31. 10. 2005


František Vrána